voor Julian Assange is europa gevaarlijk terrein

Julian Assange, medeoprichter van Wikileaks deed wat velen van ons zeer waardeerden: openheid geven in de duistere, vaak kriminale praktijken van amerikaanse overheiddiensten. Dood, vernedering en levenslange ellende door deze praktijken betreft vele miljoene mensen.

De reactie was hevig. Met verschillende wetsvoorstellen ter bescherming van intellectueel eigendom heeft de regering van de VS geprobeerd het publiceren van overheidsdocumenten wereldwijd strafbaar te stellen. Dat is tot op heden nog niet gelukt.

Assange wordt nu opgejaagd door de Verenigde Staten, die hem willen straffen en martelen voor meer informatie waarna de overige betrokkenen van wikileaks en de bij hen bekende klokkenluiders hetzelfde lot wacht. Engeland wil hem uitleveren aan Zweden, die hem vervolgens zullen uitleveren aan  de verenigde staten. De regering van Ecuador heeft dit begrepen,  ingeschat dat er zeer weinig landen de moed hebben om hem - en de vrijheid van menings uiting - te redden, en zijn ingesprongen door hem op te nemen in de ambassade, waar hij diplomatieke bescherming geniet op basis van internationale regelgeving.heeft

Ik publiceer hier de open brief van film/documentaire makers Oliver Stone en Michael moore waarin ze de dreigende uitlevering aan de VS in een breder verband plaatsen.

 

De Ecuadoraanse ambassade heeft Assange terecht opgenomen. Elders
is hij niet veilig, stellen Michael Moore en Oliver Stone.


Als filmers proberen wij al onze hele
carrière duidelijk te maken dat
nieuwsmedia vaak verzuimen om
Amerikanen te informeren over de
minder fraaie daden van onze eigen
overheid. Daarom zijn wij dankbaar
voor de verrichtingen van WikiLeaks
en zijn we blij met het besluit van
Ecuador om diplomatiek asiel te
verlenen aan de oprichter, Julian
Assange, in de Ecuadoraanse ambas-
sade ln Londen.

Ecuador heeft gehandeld volgens,
belangrijke beginselen van de inter-
nationale mensenrechten. Sterker
nog, niets had beter de juistheid van
het Ecuadoriaanse optreden kunnen
aantonen dan het dreigement van de
Britsegregering om een onaantastbaar
beginsel van de diplomatieke betrek-
kingen te schenden en de ambassade
binnen te vallen om Assange te arres-
teren.

Sinds zijn oprichting heeft Wiki-
Leaks beelden onthuld van de ogen-
schijnlijk lukrake moord door een
Amerikaanse Apache-gevechtsheli-
kopter op burgers van Bagdad — het
'collateral murdur' materiaal; daarnaast
scherpe details over het ware gezicht
van de oorlogen in Irak en Afghani-
stan, de samenzwering van de Verenigde
staten met de dictatuur in
Jemen om de Amerikaanse verant-
woordelijkheid voor bombardemen-
ten daar te verbergen, de druk van de
regering van Obama op andere
landen om geen functionarissen uit
het Bush-tijdperk wegens marteling
te vervolgen, en nog veel meer.
De voorspelbare reactie van de
mensen die liever zien dat de Ameri
kanen in het geheim hun gang kun-
nen blijven gaan, was meedogenloos.
Gekozen leiders van beide partijen
hebben Assange een ‘hightech terro-
rist’ genoemd. En senator Dianne
Feinstein, Democraat uit Californië
en voorzitter van de senaatscommis-
sie voor de inlichtingendiensten,
heeft geëist dat hij wordt vervolgd
krachtens de spionagewet. De meeste
Amerikanen, Britten en Zweden zijn
zich niet bewust dat Zweden Assange
formeel niet van een misdrijf heeft ‘
beschuldigd. Dat land heeft alleen
een arrestatiebevel tegen hem uitge-
vaardigd om hem te ondervragen
over beschuldigingen van seksueel
misbruik in 2010.

Al deze beschuldigingen moeten
grondig worden onderzocht voordat
Assange zich naar een land begeeft
dat hem buiten het bereik van het
Zweedse rechtssysteem zou kunnen
plaatsen. Maar de Britse en Zweedse
regering staan een onderzoek in de
weg, niet Assange.

Zweedse autoriteiten zijn als dat
nodig was wel eerder naar andere
landen afgereisd om verhoren af te
nemen en de WikiLeaks-oprichter
heeft duidelijk zijn bereidheid uit-
gesproken om zich in Londen te laten
ondervragen. Bovendien heeft de
regering van Ecuador een direct aan-
bod aan Zweden gedaan om Assange
binnen de Ecuadoraanse ambassade
te laten verhoren. Zweden weigerde.

Assange heeft ook toegezegd naar
Zweden af te reizen als de Zweedse
regering belooft hem niet aan de
Verenigde Staten uit te leveren.

Zweedse overheidsfunctionarissen
hebben geen belangstelling getoond
voor dit voorstel en minister Carl
Bildt van Buitenlandse Zaken heeft
onlangs ondubbelzinnig tegen een
juridisch adviseur van Assange en
WikiLeaks gezegd dat Zweden zo’n
belofte niet doet. ook de Britse rege-
ring heeft niet willen beloven om de
verdragsrechtelijke bevoegdheid te
gebruiken om Assanges uitlevering
door Zweden aan de Verenigde
Staten te voorkomen. De pogingen
van Ecuador om bij deze afspraken te
helpen, zijn afgewezen. —
Al met al wekken de Britse en
Zweedse regeringen de indruk dat
het hen er werkelijk om gaat Assange
naar Zweden te krijgen. Op grond
van verdragsrechtelijke en andere
overwegingen kan hij van daaruit
waarschijnlijk gemakkelijker aan de
Verenigde Staten worden uitgeleverd
om terecht te staan.
Assange heeft alle reden om zo'n
uitkomst te vrezen. Het Amerikaanse
ministerie van Justitie heeft onlangs
bevestigd dat het WikiLeaks nog
altijd onderzoekt en volgens pas ont-
hulde Australische overheidsstukken
van afgelopen februari 'duurt het
Amerikaanse onderzoek naar moge-
lijk strafbaar gedrag van Assange nu
al meer dan een jaar’. WikiLeaks zelf
heeft e-mails gepubliceerd van Stratfor‚
een particulier onderzoeksbureau,
waarin wordt gesteld dat een
grand jury al een aanklacht tegen
Assange heeft bekrachtigd. En de
geschiedenis leert dat Zweden
onmiddellijk zwicht voor druk van
de Verenigde Staten om Assange over
te dragen. In 2001 heeft de Zweedse
regering twee Egyptische asielzoe-
kers uitgeleverd aan de CIA, die hen
overdroeg aan het Mubarak-bewind,
waarna ze werden gemarteld.

Als Assange aan de VS wordt uitge-
leverd, zullen de gevolgen nogjaren
over de hele wereld nadreunen. As-
sange is geen Amerikaans staatsbur-
ger en geen van zijn daden hebben op
Amerikaanse bodem plaatsgevonden.
Als de VS onder deze omstandigheden
een journalist kunnen vervolgen,
kunnen de regeringen van Rusland
en China volgens dezelfde logica
eisen dat buitenlandse verslaggevers
overal op aarde worden uitgeleverd
wegens overtreding van hún wetten.
Een dergelijk precedent zou iedereen
ernstig moeten verontrusten,
bewonderaar van WikiLeaks of niet.

Wij roepen de bevolking van
Groot-Brittannië en Zweden op om
van hun regering antwoord op een
aantal fundamentele vragen te eisen:
waarom weigeren de Zweedse autoriteiten
Assange in Londen te verhoren?
En waarom kan geen van beide
regeringen beloven dat Assange niet
aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd?
De burgers van Groot-Brittannìë en Zweden
hebben een zeldzame kans om namens
de hele wereld pal te staan voor de
vrijheid van meningsuiting.

Michael Moore en Oliver Stone zíjn
fílm-makers en oud-Oscarwínnaars.


Lees dhet NRC nieuwsarchief over Julian assange op
http://zoeken.nrc.nl/?q=assange